Planes de vida de calidad
        para las personas con TEA y sus familias

Administración Autonómica

Subvencionado por: Xunta de Galicia – Consellería de Política Social a través das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)

 

Resolución ao amparo da Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionada pola Consellería de Política Social.

 

LIÑA III. ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E APOIO A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE.

PROGRAMAS QUE PROMOVEN SERVIZOS DE RESPIRO, APOIO E DESCANSO PARA FAMILIARES E COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. Programa de respiro e apoio á conciliación da vida familiar e laboral. 15.700 €

PROGRAMAS DIRIXIDOS A MELLORAR A CALIDADE DE VIDA, A AUTONOMÍA PERSOAL E A INCLUSIÓN SOCIAL E LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE. Promoción da autonomía para a vida adulta independente. 12.000 €

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO PRECOZ DA DISCAPACIDADE E DA ATENCIÓN TEMPERÁ. Detección e atención temperá do TEA. 26.000 €

PROGRAMA CULTURAIS, DEPORTIVOS E DE PARTICIPACIÓN EN XERAL NOS QUE SE FAVOREZA A PRESENZA CONXUNTA DE PERSOAS CON E SEN DISCAPACIDADE. Programa de participación comunitaria TEA – Activa. 6.500€

PROGRAMAS QUE FAVOREZAN O APOIO AO ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE. Envellecemento activo en persoas con TEA. 10.000 €

PROGRAMAS DE ATENCIÓN E APOIO ÁS FAMILIAS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE.  Programa de empoderamento e capacitación de familias de persoas con TEA. 7.000 €

 

LIÑA IV. PROXECTOS DE INVESTIMENTO E ADECUACIÓN DE CENTROS E UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE.

PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS, EQUIPAMENTOS E VEHÍCULOS QUE FACILITEN A PRESTACIÓN DE SERVIZOS A PERSOAS MAIORES, DEPENDENTES OU PERSOAS CON DISCAPACIDADE. Equipamento informático Servizo de Atención Diurna Monte do Gozo. 26.884,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     
test